Sagsbehandlerens økonomiske overvejelser, når der skal vælges et botilbud.

Sagsbehandleren varetager forskellige funktioner i sit arbejde for en kommunal afdeling. Det er ikke tilstrækkeligt alene at varetage et borgerperspektiv i sine overvejelser omkring valg af bosted, da man ofte er underlagt kommunale krav, om at arbejde ud fra et kommunal økonomisk perspektiv.

Sagsbehandleren kan varetage økonomien ved at gøre sig kortsigtede eller mere langsigtede økonomiske overvejelser. Melius Husene er et kompetent og erfarent bosted, som er dygtige til det de laver, og deres mål er, at borgeren støttes i at opbygge og fastholde en meningsfuld hverdag, og i at takle de udfordringer, der opstår i livet. Vælger man Melius husene får man ikke bare et prisvenligt botilbud, men et tilbud, som faktisk løfter den opgave, de er bestilt til.

Valg af bosted ud fra økonomiske overvejelser kortsigtet.

Det er nærliggende som sagsbehandler at opleve, at man kommer til kort, når det handler om de økonomiske overvejelser i forbindelse med at vælge det rette bosted for en borger. Der opleves som sagsbehandler et pres fra borgeren og dennes pårørende om at finde det helt rette bosted for netop denne borger. Der vil næppe være økonomiske overvejelser fra hverken borger eller pårørende, når de foreligger sagsbehandleren forskellige forslag til bosteder.

Sagsbehandleren oplever samtidigt et pres ovenfra, i form af en leder, direktør i kommunen eller lignende, som pålægger sagsbehandleren, at finde et bosted, som er billigt og prisvenligt, således at kommunal økonomien belastes mindst muligt. Helt kortsigtet kan man sige, at jo billigere et bosted man finder, jo bedre er det for kommunal økonomien og dermed bliver chefen glad.

Valg af bosted ud fra økonomiske overvejelser langtidssigtet.

Den kortsigtede løsning i forhold til at finde et godt bosted ud fra økonomiske overvejelser er som før nævnt alene at tænke på prisen for botilbuddet. Når der skal gøres økonomiske overvejelser, er prisen faktisk ikke den eneste forudsætning for, at noget er prisvenligt. Som sagsbehandler kan man med fordel medtænke hvad botilbuddet i virkeligheden udbyder, og hvilke forudsætninger de har for at løfte den opgave, de bliver bestilt til.

Gør man sig mere langtidssigtede overvejelser omkring økonomien kan man sige, at det i sidste ende kan blive noget dyrere for samfundet, hvis borgeren ikke modtager den rette pædagogiske støtte under sit ophold på botilbuddet. Pris og og botilbudets udbud hænger sammen.

Det økonomisk gode valg

Melius husene er dygtig til de det laver, og de arbejder for at fremme borgerens lyst til selvstændighed og ansvar for eget liv. Jo mere selvstændige borgere, der er på bostedet, jo færre ressourcer, vil der skulle bruges på samfundsplan. Derudover vil et godt match i forhold til målgruppen og bostedet være med til at fremme, at man som sagsbehandler ikke ender i, at skulle finde et nyt sted til borgeren, med baggrund i, at det første botilbud ikke var det rette sted for borgeren. Her får man for fornuftige penge et botilbud, som ikke alene er et økonomisk godt valg, men som samtidig giver borgerne en god ramme for deres hverdag og et så selvstændigt liv som muligt.